Algemene Voorwaarden Zwoele Plaatjes

Definities

 1. Zwoele Plaatjes: Zwoele Plaatjes, gevestigd te Drunen onder KvK nr. 91206227, www.zwoeleplaatjes.nl.
 2. Klant: degene met wie Zwoele Plaatjes een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen: Zwoele Plaatjes en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Offerte: alle aanbiedingen van Zwoele Plaatjes aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Zwoele Plaatjes en de klant.
 7. Opdracht: de dienst of het product dat door Zwoele Plaatjes geleverd zal worden.
 8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
 11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Zwoele Plaatjes.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Zwoele Plaatjes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Zwoele Plaatjeswerk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Zwoele Plaatjes zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 3. Zwoele Plaatjeshoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Zwoele Plaatjes onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Zwoele Plaatjesis in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Annulering van de opdracht

 1. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 25 euro in rekening gebracht door Zwoele Plaatjes.
 2. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 25 euro in rekening gebracht door Zwoele Plaatjes.
 3. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen.
 4. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Zwoele Plaatjesgebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

 1. Zwoele Plaatjes zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Zwoele Plaatjesgebruikelijk werkt.
 2. Zwoele Plaatjesspant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Zwoele Plaatjes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Zwoele Plaatjeszo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 7. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Zwoele Plaatjesworden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
 8. Zwoele Plaatjesgarandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
 9. Zwoele Plaatjeslevert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Zwoele Plaatjes slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
 10. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Zwoele Plaatjesen kan extra kosten met zich meebrengen.

Locaties

 1. Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Zwoele Plaatjesdenkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Zwoele Plaatjes hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Zwoele Plaatjes hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zwoele Plaatjes te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Zwoele Plaatjes niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Zwoele Plaatjes vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Zwoele Plaatjes, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Zwoele Plaatjes een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Zwoele Plaatjes is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Zwoele Plaatjes de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Zwoele Plaatjes heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Zwoele Plaatjes prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Zwoele Plaatjes op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Verzendkosten

 1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Parkeervergunning en reiskosten

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
 2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.
 3. De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner of NS-tabel.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Zwoele Plaatjes betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Zwoele Plaatjes mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Zwoele Plaatjes de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Zwoele Plaatjes behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zwoele Plaatjes gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Zwoele Plaatjes.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Zwoele Plaatjes zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Zwoele Plaatjes op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zwoele Plaatjes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Zwoele Plaatjes te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Zwoele Plaatjes te verrekenen met een vordering op Zwoele Plaatjes.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zwoele Plaatjes blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Zwoele Plaatjes op grond van wat voor met Zwoele Plaatjes gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Zwoele Plaatjes zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Zwoele Plaatjes een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Zwoele Plaatjes het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Zwoele Plaatjes hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Zwoele Plaatjes vastgesteld.
 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.
 5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Zwoele Plaatjes niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Intellectueel eigendom en licentie

 1. Zwoele Plaatjes behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van  Zwoele Plaatjes, indien niet anders is overeengekomen.
 3. De klant verkrijgt van Zwoele Plaatjeseen niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
 4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Zwoele Plaatjesopenbaar gemaakt worden.
 5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
 6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwoele Plaatjes.
 7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Zwoele Plaatjes, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 10. Zwoele Plaatjeshoudt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met Zwoele Plaatjes worden.

Rechten van derden

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Zwoele Plaatjesvan alle aanspraken hierop en verder.
 2. Zwoele Plaatjesis verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Meefotograferen

 1. Er zullen naast Zwoele Plaatjesgeen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.
 2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van Zwoele Plaatjeste hinderen.
 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Zwoele Plaatjesof videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
 4. Het is Zwoele Plaatjestoegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Zwoele Plaatjes enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Zwoele Plaatjes.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Zwoele Plaatjes de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Zwoele Plaatjes redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een Werk van Zwoele Plaatjesdat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Zwoele Plaatjes.
 2. Bij inbreuk komt Zwoele Plaatjeseen vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Zwoele Plaatjes  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
 3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van Zwoele Plaatjes waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De klant dient een door Zwoele Plaatjes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Zwoele Plaatjes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar zwoeleplaatjes@gmail.com.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Zwoele Plaatjes in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Zwoele Plaatjes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zwoele Plaatjes.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zwoele Plaatjes ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Zwoele Plaatjes een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zwoele Plaatjes verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Zwoele Plaatjes

 1. Zwoele Plaatjes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Zwoele Plaatjes aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zwoele Plaatjes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Zwoele Plaatjes aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn schadevergoeding

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Zwoele Plaatjes vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zwoele Plaatjes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zwoele Plaatjes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zwoele Plaatjes in verzuim is.
 3. Zwoele Plaatjes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Zwoele Plaatjes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Zwoele Plaatjes in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Zwoele Plaatjes kan worden toegerekend in een van de wil van Zwoele Plaatjes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Zwoele Plaatjes kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zwoele Plaatjes 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zwoele Plaatjes er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Zwoele Plaatjes is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Zwoele Plaatjes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zwoele Plaatjes zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Zwoele Plaatjes.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Zwoele Plaatjes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zwoele Plaatjes is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 september 2023.